European Flax

Algemene Voorwaarden


 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN – NV CASTELLINS

 

Artikel 1 – Algemeen – ToepassingsgebiedIn deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -“Klant”: de persoon (en diens rechtsopvolgers) die een Overeenkomst sluit met CASTELLINS met betrekking tot de activiteiten van CASTELLINS.

 

- “CASTELLINS”: de NV CASTELLINS, gevestigd te 8560 Wevelgem, Drieslaan 4 (KBO 0416.412.684). “Overeenkomst”: elke rechtsverhouding tussen de Klant en CASTELLINS met betrekking tot de activiteiten van CASTELLINS.

 

- “Algemene Voorwaarden”: onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden van CASTELLINS.

 

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle Overeenkomsten tussen CASTELLINS en de Klant, behoudens schriftelijk anders overeengekomen. Afwijkingen zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Elke bestelling door de Klant bij CASTELLINS houdt de voorafgaandelijke kennisname en aanvaarding in van de Algemene Voorwaarden en sluit uitdrukkelijk de toepassing van de eigen voorwaarden van de Klant uit.

 

Artikel 2 – Prijs – Betalingsmodaliteiten Behoudens anders aangegeven zijn alle prijzen van CASTELLINS aangeduid in Euro, exclusief BTW. Alle facturen van CASTELLINS zijn, behoudens andersluidende bepaling op de factuur of anderszins schriftelijk overeengekomen, betaalbaar 30 dagen na factuurdatum op de maatschappelijke zetel van CASTELLINS, netto en zonder korting. Bij gebreke aan tijdige betaling zal op de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, op het factuurbedrag een maandelijkse verwijlinterest verschuldigd zijn gelijk aan 1 % per begonnen maand. In dat geval wordt het factuurbedrag tevens bij wijze van forfaitaire schadevergoeding van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling met 10 % verhoogd, met een minimum van 125 EUR, onverminderd het recht van CASTELLINS om een hogere schadevergoeding te vorderen. Een andere wijze van betaling of het trekken van (een) wissel(s) brengt niet mee dat van deze clausule wordt afgezien. De laattijdige of zelfs gedeeltelijke niet-betaling van één factuur stelt alle openstaande (en zelfs niet vervallen) facturen onmiddellijk en conform deze Algemene Voorwaarden opeisbaar. CASTELLINS behoudt zich het recht voor om elke verdere prestatie op te schorten tot het moment van volledige betaling. CASTELLINS heeft het recht betaling van een voorschot te eisen van de Klant alvorens enige prestatie te leveren. Door CASTELLINS verstrekte prijzen en/of modaliteiten n.a.v. een offerteaanvraag vanwege de Klant verbinden CASTELLINS niet. Gegevens, voorwaarden en prijzen vermeld in catalogi, advertenties, prijslijsten en gelijkaardige documenten zijn louter indicatief en informatief en te allen tijde vatbaar voor wijziging door CASTELLINS.

 

Artikel 3 – LeveringLevering/uitvoeringstermijnen en/of -data opgegeven door CASTELLINS verbinden haar niet en zijn louter indicatief, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Een vertraging in de levering/uitvoering vanwege CASTELLINS kan geen aanleiding geven tot enige schadeloosstelling of verbreking van de Overeenkomst. Ingeval een voorziene levering/uitvoeringsdatum met meer dan drie maanden wordt overschreden, kan de Klant de bestelling slechts annuleren ten vroegste 14 dagen na een aangetekende ingebrekestelling aan CASTELLINS, en indien de levering/uitvoering niet heeft plaatsgevonden tijdens deze laatste respijttermijn. In dit laatste geval kan de Klant aanspraak maken op terugbetaling van het gebeurlijk betaalde voorschot, met uitsluiting van ieder recht op schadevergoeding of interesten. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geschiedt elke levering EX WORKS op de plaats waar CASTELLINS de betrokken goederen ter beschikking stelt aan de Klant  ) De leveringscondities zijn volgens de international standaard INCOTERM 2020. Speciale verpakkingen zijn nooit in de prijs inbegrepen. De hieraan verbonden kosten, evenals de gebeurlijke montagekosten, zullen afzonderlijk in rekening gebracht worden. De goederen, zelfs indien vrachtvrij verzonden, worden steeds voor risico van de Klant vervoerd. CASTELLINS wijst alle verantwoordelijkheid of schadeloosstelling af voor ongevallen tijdens het vervoer alsook voor vertraging ontstaan n.a.v. de verzending. Het normaal erkende vochtgehalte van natuurlijke vezels (vlas langvezelig en kortvezelig, gezwingeld, gehekeld, herzwingeld, gekaard, gekamd, gesneden, geaffineerd en/of verder bewerkt) is 12%. Bij elke levering wordt er een toeslag resp. een afslag voorzien ingeval de geleverde goederen de 12% norm met 2% naar beneden resp. naar boven overschrijden. De toeslag resp. afslag op de prijs is percentueel evenredig met de overschrijding naar boven of naar beneden ten opzichte van de 12% norm.

 

Artikel 4 – Annulering In geval van annulering van een bestelling, eenzijdige verbreking van de Overeenkomst en/of onmogelijkheid van levering door toedoen van de Klant zal CASTELLINS het betaalde voorschot behouden, onverminderd het recht om een bijkomende forfaitaire schadevergoeding te vorderen ten bedrage van 30 % van de geannuleerde bestelling, met een minimum 250 EUR, zonder dat CASTELLINS werkelijk geleden schade dient te bewijzen. CASTELLINS behoudt zicht het recht voor een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade de forfaitaire vergoeding overstijgt. Indien de Klant verzuimt de goederen af te halen en/of prestaties in ontvangst te nemen blijven ze, na ingebrekestelling per aangetekend schrijven door CASTELLINS, op risico van de Klant opgeslagen op een locatie naar keuze van CASTELLINS, die in dat geval gerechtigd is daarvoor een vergoeding aan te rekenen. Indien de goederen niet worden afgehaald binnen de 14 dagen na voormelde ingebrekestelling, wordt de Overeenkomst geacht van rechtswege ontbonden te zijn in het nadeel van de Klant en zijn de bepalingen van artikel 4.1. van toepassing. In geval van niet-nakoming door de Klant van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst heeft CASTELLINS het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, haar prestaties op te schorten of de Overeenkomst als ontbonden ten laste van de Klant te beschouwen zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van CASTELLINS op schadevergoeding

 

Artikel 5 – Klachten De Klant is gehouden de geleverde goederen bij levering onmiddellijk te controleren op kwaliteit en hoeveelheid. Onverminderd bepalingen van dwingend recht, kunnen klachten betreffende verborgen gebreken aan de geleverde goederen slechts in overweging worden genomen indien deze binnen de acht dagen na ontdekking ervan per aangetekend schrijven en omstandig gemotiveerd op de maatschappelijke zetel van CASTELLINS toekomen Elke betwisting is slechts ontvankelijk indien de koper onverwijld de fouten aantoont en onmiddellijk de nodige maatregelen treft om de schade niet te verergeren.  Klachten betreffende eventuele verborgen gebreken worden na het verstrijken van deze termijn niet meer aanvaard door CASTELLINS. Klachten wegens zichtbare gebreken en niet-conforme levering dienen op dezelfde wijze aan CASTELLINS te worden overgemaakt binnen de 48 uur na levering. Klachten zijn slechts geldig en worden slechts onderzocht op voorwaarde dat de goederen nog in het bezit zijn van de Klant en nog niet in gebruik zijn genomen of verwerkt werden. Na deze vervaltermijnen worden de goederen geacht zonder voorbehoud te zijn aanvaard door de Klant. Elke op grond van dit artikel gestelde rechtsvordering dient op straffe van verval te worden ingesteld binnen de zes maanden na levering, ook in geval van verborgen gebreken. Het overmaken van een klacht betreffende de geleverde goederen geeft de Klant niet het recht om enige betaling in te houden. Klachten betreffende een factuur dienen binnen de acht dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven en omstandig gemotiveerd op de maatschappelijke zetel van CASTELLINS toe te komen. Na deze vervaltermijn wordt de factuur geacht zonder enig voorbehoud te zijn aanvaard door de Klant. Elke klacht die niet omstandig of laattijdig gebeurt, wordt voor onbestaande gehouden.

 

Artikel 6 – Garantie – Aansprakelijkheid De Klant kan op geen verdere garantieverplichting in hoofde van CASTELLINS aanspraak maken dan deze voorzien in de fabrieksgarantie van de verkochte goederen en bepalingen van dwingend recht inzake garantie, met uitsluiting van om het even welke schadevergoeding. De Klant aanvaardt en erkent dat CASTELLINS de excepties, het exoneratiebeding en garantiebeperkingen, die de fabrikant ten aanzien van CASTELLINS kan inroepen, eveneens aan de Klant kan tegenwerpen. CASTELLINS is geen vrijwaring verschuldigd voor verborgen gebreken waarvan zij op het ogenblik van de totstandkoming van de Overeenkomst geen kennis had. Met uitzondering van bepalingen van dwingend recht en/of openbare orde en met uitzondering van opzettelijke fout of bedrog, is CASTELLINS niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door haar (zware of lichte) fout. CASTELLINS is niet aansprakelijk ten aanzien van de Klant voor zware of opzettelijke fouten begaan door haar werknemers, medewerkers of aangestelden in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten. CASTELLINS is niet verantwoordelijk voor enige schade die toe te rekenen is aan de Klant en/of (de zelfs opzettelijke en/of zware fout van) derden. CASTELLINS heeft het recht om, in geval van betwisting, naar eigen keuze de door haar geleverde goederen geheel of gedeeltelijk terug te nemen of te vervangen, zonder enige vorm van schadevergoeding in hoofde van de Klant. Elke schadevergoeding die toch ten nadele van CASTELLINS zou worden vastgesteld is steeds beperkt tot maximaal de prijs van de Overeenkomst, BTW exclusief. CASTELLINS is niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden. De Klant is gehouden CASTELLINS te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met het uitvoeren van de Overeenkomst door CASTELLINS ten behoeve van de Klant.

 

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud – Risico-overdrachtIn afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek wordt het eigendomsrecht over de verkochte goederen slechts overgedragen na de volledige betaling van hoofdsom en accessoria aan CASTELLINS. De Klant verbindt er zich toe de goederen niet te verwerken of op enige wijze te vervreemden alvorens het eigendomsrecht aan de Klant werd overgedragen. Het risico gaat over op de Klant vanaf het moment van  levering, ongeacht het eigendomsvoorbehoud.

 

Artikel 8 – VariaIndien de Klant in gebreke blijft met de tijdige en behoorlijke nakoming van één of meerdere uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen of in geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, kennelijk onvermogen of staking van activiteiten van de Klant, heeft CASTELLINS het recht de Overeenkomst van rechtswege zonder rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden ten laste van de klant te beschouwen, hetzij de geschikte waarborgen te eisen, met voorbehoud voor het vorderen van een schadevergoeding. Indien één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig, ongeldig en/of niet afdwingbaar worden bevonden laat dit het bestaan en de geldigheid van de overige bepalingen onverkort. Afstand van één bepaling heeft geen invloed op de afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Indien CASTELLINS de verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van overmacht, vreemde oorzaak, fout van een derde en/of de Klant, ongeval, staking, technische panne, weersomstandigheden, …, dan worden die verplichtingen opgeschort tot het moment waarop CASTELLINS alsnog in staat is deze na te komen, zonder dat daardoor een recht op schadevergoeding in hoofde van de Klant ontstaat. In dat geval zal CASTELLINS de Klant zo snel als redelijkerwijze mogelijk op de hoogte brengen van de reden daarvan. Indien een Overeenkomst wordt aangegaan op naam van meerdere personen zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar gehouden ten aanzien van CASTELLINS. Elk geschil met betrekking tot de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden wordt uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd conform het Belgische recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (V.N.-Verdrag van Wenen 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken of het “CISG”). Enkel de rechtbanken van het arrondissement en/of kanton van de maatschappelijke zetel van CASTELLINS zijn bevoegd om kennis te nemen van deze geschillen.